Йогансен Майк Гервасиевич

Йогансен Майк Гервасиевич (UK)

Йогансен Майк (Михайло) Гервасійович

Средняя оценка: 8 (7)
Пол: мужской
Язык страницы автора: Украинский
Дата рождения: 16 октября 1895
Место рождения: Харьков
Дата смерти: 27 октября 1937
Место смерти: Киев
Годы творчества: 1921-1937
ID автора: 118222
Просмотров книг
за день: 28
за неделю: 63
за месяц: 461
за год: 4050
за все время: 67674

Йогансен Майк (Михайло) Гервасiйович народився 16 (28) жовтня 1895 року в м. Харковi у сiм'ï вчителя нiмецькоï мови, вихiдця з Латвiï (в окремих матерiалах є вказiвка на його шведське чи норвезьке походження). Навчався Майк у класичнiй росiйськiй гiмназiï. На час закiнчення Харкiвського унiверситету (1917) вiн знав старогрецьку й латину, вiльно володiв англiйською, нiмецькою, iталiйською, iспанською та французькою, знав скандинавськi та слов'янськi мови. Як казали сучасники, з Майка був чортiвськи здiбний лiнгвiст, але так само легко сприймав технiчнi знання. Майк Йогансен мав енциклопедичну освiту, захоплювався рiзними видами спорту. Пiд враженням вiд трагiчних катаклiзмiв громадянськоï вiйни, передусiм кривавих розправ Муравйова та денiкiнцiв у Києвi, Йогансен поклав рiзку лiнiю у свiтоглядi i пристав до марксiвського. Тодi ж почав писати вiршi украïнською мовою - ранiше писав російською. Про себе, як украïнського поета, М. Йогансен заявив 1921 року публiкацiями в журналi "Шляхи мистецтва", збiрнику "Жовтень". Того ж року вийшла i його перша поетична книга - "Д'горi". Вiн зближується з В. Елланом, М. Хвильовим, П. Тичиною, В. Сосюрою та iншими харкiвськими письменниками. Разом з ними пише першi Манiфести украïнськоï пролетарськоï лiтератури, видає альманахи, засновує першу органiзацiю украïнських пролетарських письменникiв "Гарт" (1922). У 1925 р. Йогансен стає одним iз засновникiв ВАПЛIТЕ, згодом - очолює так звану "Групу А", що склалася з лiтераторiв, якi вiдiйшли вiд ВАПЛIТЕ. З його iнiцiативи з'явився журнал-альманах "Лiтературний ярмарок", а дещо пiзнiше - "Унiверсальний журнал", про який М. Хвильовий з властивим йому сарказмом вiдгукувався: "Рожденный ползать летать не может". Пiзнiше Йогансен став членом Спiлки радянських письменникiв Украïни. За сiмнадцять рокiв творчоï дiяльностi видав вiсiм книг вiршiв, десять книг прози (з них п'ять - книги нарисiв), чотири дитячi та двi - лiтературознавчi. Проте зi всього створеного головним вважав поетичний доробок. На п'ятнадцятому роцi творчоï дiяльностi видав пiдсумкову книжку вiршiв, хоча свою поетичну програму не вважав вичерпаною. На початку творчого шляху молодому поету був властивий мотив мрiйних "островiв хмар", який О. Бiлецький називає "запiзнiлим романтизмом". Проте бурхлива доба швидко "перемагнiтила" М. Йогансена. Сповнений сподiвань на нацiональне й соцiальне оновлення поет видає збiрку "Д'горi" (1921), в одному з роздiлiв якоï - "Скоро forte" поетичними засобами вiдтворив епоху революцiï та громадянськоï вiйни, яку бачив у високих героïчних тонах. З великою тривогою придивлявся М. Йогансен до тих непримиренно конфронтацiйних тенденцiй, якi трагiчно розколювали народи, втягували ïх у вир братовбивчоï вiйни. Звертаючись до фольклорних джерел, М. Йогансен переосмислює ïх у свiтлi ренесансних iдей. (зб. "Кроковеє коло", 1923). Поетична збiрка "Ясен" (1929), що з'явилася пiсля книжок "Революцiя" (1923) та "Доробок" (1924), виявила нову якiсть творчих пошукiв М. Йогансена: вiд стихiйноï революцiйностi молодого украïнського iнтелiгента раннього перiоду творчостi письменник еволюцiонiзує у напрямку "романтика чистого слова". Еволюцiя поета та його лiричного героя йшла лiнiєю романтизацiï щоденноï, живоï, суперечливоï дiйсностi, що по-своєму утверджувала "романтику буднiв". Будучи одним iз адептiв створеноï спiльно з О. Слiсаренком та Ю. Смоличем "Техно-мистецькоï групи "А", Майк Йогансен, проте, i в поезiï, i в прозi зберiгав творчу iндивiдуальнiсть. Часто вдавався до експериментiв: поєднував прозу i поезiю в одному творi. Полюбляв мiстифiкацiю. У пiслямовi до "Подорожi ученого доктора Леонардо" вiн, перепросивши читачiв, пояснює навiщо написано твiр: "Нiде не написано, що автор у лiтературному творi зобов'язався водити живих людей по декоративних пейзажах. Вiн може спробувати навпаки водити декоративних людей по живих i соковитих краєвидах". Пiзньому перiодовi творчостi М.Йогансена властиве звернення до сюжетного вiрша, балад, вiршованих оповiдань, нарису. Вiн покладає великi надiï на прозу, розглядає роботу в поезiï як "юнацьку спробу", вважаючи лiрику "недовговiчною та ефемерною", мрiє написати "велике полотно" про "Харкiв, про iндустрiальне оновлення" велетенського мiста. 

18 серпня 1937 року письменника було заарештовано у його харкiвськiй квартирi по вулицi Червоних письменникiв, 5. На допитах Йогансен поводився з властивою йому гiднiстю: не запобiгав перед слiдчим Замковим, не "топив" побратимiв по перу, не приховував своïх полiтичних поглядiв. "В бесiдах з Епiком, Вражливим я говорив, що Остап Вишня - нiякий не терорист, - свiдчив вiн на допитi 16 жовтня 1937 року. - Що саджають людей безвинних у тюрми. Я стверджував, що арешти украïнських письменникiв є результатом розгубленостi й безсилля керiвникiв партiï i Радянськоï влади". 24 жовтня 1937 р. Йогансену було пред'явлено обвинувачувальний висновок, пiдготований оперуповноваженим харкiвського УНКВС Половецьким i затверджений заступником начальника управлiння Рейхманалом, в якому зазначалося, що Йогансен з 1932 р. був учасником антирадянськоï нацiоналiстичноï органiзацiï, яка ставила своєю метою повалення Радянськоï влади методами терору й збройного повстання, завербував чотири особи для участi в повстаннi, погодився особисто взяти участь у виконаннi теракцiï проти керiвникiв компартiï i радянського уряду. Розглянувши на закритому засiданнi 26 жовтня 1937 року судово-слiдчу справу М. Йогансена, Вiйськова Колегiя Верховного Суду СРСР винесла вирок: "Йогансена М.Г. засудити до вищоï мiри кримiнального покарання - розстрiлу з конфiскацiєю всього майна, що належить йому особисто. Вирок остаточний i на пiдставi Постанови ЦВК СРСР вiд 4 грудня 1934 року пiдлягає негайному виконанню". 27 жовтня 1937 року Йогансена було розстрiляно у Києвi.

Написанные книги
Заголовок Оценка Добавлена Жанры Серии Язык Издана Написана

17 хвилин (збірка)

0 (0) 0 21 июля 2016 07:31 Советская классическая проза, Рассказ 6 UK 1925

Nomina-Omina (Латинська рима)

0 (0) 0 3 января 2017 17:24 Юмористическая проза, Сатира 3 З часопису "УЖ" 1928, 1929 UK 1929

“Vorwärts”

0 (0) 0 6 июня 2017 08:27 Публицистика, Сатира 4 З часопису "Нова ґенерація" 1927-1930 UK 1930

Автобіографія

0 (0) 0 15 января 2017 06:58 Биографии и мемуары 3 UK

Балади про війну і відбудову

0 (0) 0 5 сентября 2017 13:22 Поэзия 0 UK 1933

Вибрані вірші

0 (0) 0 6 сентября 2017 14:40 Поэзия 0 UK 1930

Вибрані твори (друге, доповнене видання, 2009 р.)

0 (0) 0 9 августа 2017 06:40 Литературоведение, Советская классическая проза, Поэзия 0 Розстріляне Відродження UK 2009

Вибрані твори (перше видання, 2001 р.)

0 (0) 0 24 июля 2016 08:28 Литературоведение, Советская классическая проза 0 Розстріляне Відродження UK 2001

Джан та інші оповідання

0 (0) 0 3 августа 2017 11:59 Детская проза 9 UK 1937

Елементарні закони версифікації (віршування)

0 (0) 0 2 сентября 2017 09:30 Литературоведение 9 UK 1921

Жабка. Кіт. Собака

0 (0) 0 30 июля 2017 16:13 Детская проза 2 UK 1934

Життя Гая Сергійовича Шайби

0 (0) 0 21 июля 2016 07:21 Советская классическая проза 5 UK 1932 1932

Зубна щітка

8.00 (1) 0 10 июня 2017 13:27 Юмористическая проза, Советская классическая проза 3 З часопису "УЖ" 1928, 1929 UK 1928

Інтермедії до книги 133 «Літературного ярмарку»

0 (0) 0 20 февраля 2019 06:39 Юмористическая проза 6 UK 1929 1929

Кіт Чудило (збірка)

0 (0) 0 21 июля 2016 07:46 Детская проза 0 UK 1968

Кос Чагил на Ембі

0 (0) 0 20 ноября 2017 09:20 Путешествия и география 27 UK 1936

Луб'яне решето

0 (0) 0 21 июля 2016 07:02 Юмористическая проза 5 UK 1929 1929

Майборода

0 (0) 0 21 июля 2016 07:10 Советская классическая проза, Сатира 6 UK 1925 1925

Обличчя буржуазної преси

0 (0) 0 2 февраля 2017 07:12 Публицистика, Сатира 13 З часопису "УЖ" 1928, 1929 UK 1929

Ой упало солнце: Из украинской поэзии 20–30-х годов

0 (0) 0 29 сентября 2017 05:55 Поэзия 109 RU 1991

Октябрь в украинской литературе

0 (0) 0 19 декабря 2018 10:34 Публицистика 2 RU 1925 1925

Оповідання про Майкла Паркера

0 (0) 0 21 июля 2016 07:17 Советская классическая проза 6 UK 1931 1931

Оповідання про Майкла Паркера (збірка)

0 (0) 0 22 июля 2016 06:03 Советская классическая проза 15 UK 1931

Подорож людини під кепом (Єврейські колонії)

0 (0) 0 28 сентября 2017 06:24 Советская классическая проза, Путешествия и география 15 UK 1929

Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швайцарію

0 (0) 0 14 августа 2017 05:11 Советская классическая проза, Повесть 29 UK 1932

Поезії (вид. 1933 р.)

0 (0) 0 7 сентября 2017 13:35 Поэзия 0 UK 1933

Поезії (вид. 1989 р.)

0 (0) 0 18 декабря 2016 13:23 Поэзия 0 UK 1989

Практичний російсько-український словник приказок

0 (0) 0 24 июля 2016 08:38 Словари, Литературоведение 0 UK 1929

Пригоди Мак-Лейстона, Гаррі Руперта та інших

0 (0) 0 21 июля 2016 10:18 Советская классическая проза, Прочие приключения 37 UK 1925

Про Едґара По

0 (0) 0 18 января 2017 16:32 Литературоведение 4 Збірка "Едґар По. Вибрані твори", Харків, ДВУ, 1928 UK 1928

Про Юрія Смолича

0 (0) 0 7 августа 2017 04:11 Литературоведение 4 UK 1930

Розстріляне відродження. Антологія 1917-1933

0 (0) 0 1 октября 2017 05:16 Поэзия, Советская классическая проза, Драматургия 0 UK 1959

Розстріляне відродження. Шедеври української репресованої прози

0 (0) 0 1 октября 2017 06:12 Советская классическая проза 0 UK 2008

Ситтутунга

0 (0) 0 28 мая 2017 07:17 Советская классическая проза, Новелла 4 UK 1936

Собака, що лазив на дерево (збірка)

0 (0) 0 21 июля 2016 07:36 Детская проза 5 UK 1989

Соняшник № 10, 1957

0 (0) 0 23 ноября 2017 04:58 Детская проза, Детские стихи, Сказки 0 Соняшник UK 1957

Списана спина

0 (0) 0 21 июля 2016 07:28 Советская классическая проза 4 UK 1932

Хитрі качки (збірка)

0 (0) 0 5 августа 2017 12:21 Детская проза 6 UK 1935

Як будується оповідання

0 (0) 0 21 июля 2016 06:50 Литературоведение 28 UK 1928 1928
Переведенные книги
Заголовок Оценка Добавлена Жанры Серии Язык Издана Написана

Вибрані твори (вид. 1928 р.)

0 (0) 0 5 января 2018 09:20 Классическая проза 68 Збірка "Едґар По. Вибрані твори", Харків, ДВУ, 1928 #0020 UK 1928

Золотий жук

0 (0) 0 11 февраля 2017 09:17 Классические детективы 10 Збірка "Едґар По. Вибрані твори", Харків, ДВУ, 1928 #0001 UK 1928 1843

Людина юрби

0 (0) 0 9 марта 2017 11:50 Классическая проза, Новелла 3 Збірка "Едґар По. Вибрані твори", Харків, ДВУ, 1928 #0005 UK 1928 1840

Мовчання — баснь

0 (0) 0 19 февраля 2017 07:13 Классическая проза 2 Збірка "Едґар По. Вибрані твори", Харків, ДВУ, 1928 #0015 UK 1928 1832

Недосвідчений дух

0 (0) 0 24 января 2017 11:16 Мистика 4 UK 1927 1902

Падіння дому Ашерів

0 (0) 0 16 марта 2017 13:17 Классическая проза, Ужасы и мистика 5 Збірка "Едґар По. Вибрані твори", Харків, ДВУ, 1928 #0007 UK 1928 1839

Повість Скелястих гір

0 (0) 0 8 февраля 2017 14:03 Классическая проза, Мистика 3 Збірка "Едґар По. Вибрані твори", Харків, ДВУ, 1928 #0004 UK 1928 1843

Ти єси!

0 (0) 0 17 января 2017 16:45 Классические детективы 5 Збірка "Едґар По. Вибрані твори", Харків, ДВУ, 1928 #0018 UK 1928 1844

"Червоний Вартовий" на рифі

0 (0) 0 26 января 2017 09:04 Морские приключения, Рассказ 4 UK 1928 1902